menu close menu

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete schriftelijke toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
De therapeut doet zijn best om uw privacy te waarborgen en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder meer dat hij:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld en voor de onderlinge communicatie.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit betreft:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de omschrijving van de behandeling,
 • de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer
 • de kosten van het consult