menu close menu

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut, hierna te noemen: de therapeut, is gehouden te handelen conform de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De therapeut verplicht zich desgewenst informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens, conform de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of ontoereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, of kan per consult overgemaakt worden. Cliënt zal een overmaking per bank binnen zeven dagen doen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

 

Heeft u een klacht en komt u er samen met de therapeut niet uit, klik dan op: klacht indienen.