menu close menu

Algemene voorwaarden

Cliënt

Om de positie van de cliënt te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als therapeut vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een therapeut inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De cliënt heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de therapeut duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de therapeut mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de therapeut op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de cliënt daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De cliënt beslist zelf of hij/zij al dan niet door de therapeut wordt behandeld.
De therapeut verwijst indien nodig door naar een huisarts/specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft de cliënt aan gekozen te hebben voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van beide gezaghebbende ouders/voogden een handtekening op de behandelovereenkomst ter toestemming vereist is. Ook geeft de cliënt met het ondertekenen van het formulier aan dat de informatie over de https://www.totallybalanced.nl/privacy gelezen is en dat de therapeut toestemming heeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar!

Betaling

Consulten kunnen direct contant worden betaald, of binnen 7 dagen worden overgemaakt.
U krijgt een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overschrijding betalingstermijn

Indien de betaling 7 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 7 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Na wederom 7 dagen zal een laatste herinnering worden gestuurd, met daarin de vermelding dat bij uitblijven van betaling een incassobureau zal worden ingeschakeld. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau inschakelen teneinde de betaling alsnog te innen.

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur tussen partijen als juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. De betalingsherinnering zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Contact met huisarts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw huisarts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.